Jongdierendag 31 augustus 2019


·         Fraaiste Konijn Tan Marco v.d. Meer
·         Fraaiste Konijn geb. jan/feb  nvt  
·         Fraaiste Konijn geb. jan/feb op 1 na Satijn Gerard Brouwer
·         Fraaiste Konijn geb. jan/feb op 2 na Lotharinger Fred van Winden
·         Fraaiste Konijn geb. mrt/apr  Satijn Gerard Brouwer
·         Fraaiste Konijn geb. mrt/apr op 1 na Klein Zilver Jan Ham
·         Fraaiste Konijn geb. mrt/apr op 2 na Ned Hangoordwerg Chris Mooij
.         Fraaiste Konijn geb. mrt/apr op 3 na Belgische Haas van Gameren
·         Fraaiste Konijn geb. mei/juni  Klein Zilver Cees Marel
·         Fraaiste Konijn geb. mei/juni op 1 na Duitse Hangoor Jan Ham
·         Fraaiste Konijn geb. mei/juni op 2 na Klein Lotharinger Cees Marel
·         Fraaiste Hoen  Leghorn Sven Zonneveld
·         Fraaiste Hoen op 1 na Fries Hoen Sven Zonneveld
·         Fraaiste Hoen op 2 na Ayam Cemani Esther Witteveen
·         Fraaiste Dwerghoen  Zijde Hoen Vincent Sinte Maartensdijk
·         Fraaiste Dwerghoen op 1 na Groninger Meeuw Alfred v.d. Plaat
·         Fraaiste Dwerghoen op 2 na Hollands Hoenkriel Fons van Velden
·         Fraaiste Dwerghoen op 3 na Indische Vechtkriel Alfred v.d. Plaat
·         Fraaiste Serama nvt  
·         Fraaiste Sierduif oud  Portugesche Tuimelaar Willem Schretzmeijer
·         Fraaiste Sierduif oud op 1 na Kleurpostduif Dirk de Zeeuw
·         Fraaiste Sierduif jong Mokee Dirk de Zeeuw
·         Fraaiste Sierduif jong op 1 na King Rob Valk
·         Fraaiste Sierduif jong op 2 na Hyacintduif Sjaak v.d. Salm
·         Fraaiste Cavia A-klasse nvt  
·         Fraaiste Cavia B-klasse Buff gladhaar Alfred Rozemeijer
·         Fraaiste Cavia C-klasse Californische  Alfred Rozemeijer